W naszej ofercie magnesy: magnesy neodymowe, ferrytowe, AlNiCo, Sm-Co, uchwyty, chwytaki, separatory magnetyczne.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Nasz sklep internetowy www.MAGNESY.eu

Energia magnetyczna

Energia magnetyczna wyraża wartość chwilowej energii magnetostatycznej zgromadzonej w materiale magnetycznym. Energia magnetyczna jest iloczynem lokalnej indukcji magnetycznej B i natężenia pola magnetycznego H, a jej jednostką jest J/m3 (dżul na metr sześcienny).

Energia magnetyczna

Energia magnetyczna magnesu (czerwona krzywa), obliczona jako iloczyn indukcji magnetycznej B i natężenia pola magnetycznego H dla krzywej odmagnesowania (niebieska krzywa) przechodzącej przez punkty remanencji Br i koercjiBHC. Punkty Ba i Ha wyznaczają optymalny punkt pracy magnesu dla którego energia magnetyczna przyjmuje maksimum
 
Energia magnetyczna wzrasta ze wzrostem koercji i remanencji, ale nigdy nie przekroczy pewnej wartości granicznej:
(BH)_{max} = {\mu_0 \cdot M_r^2}/{4}

gdzie: (BH)max - maksymalna energia magnetyczna, μ0 - przenikalność magnetyczna próżni, Mr - remanencja magnetyzacji.

Wartości maksymalnej energii magnetycznej dla silnych magnesów neodymowych przekraczają 500 kJ/m3. Niemniej jednak, teoretycznie możliwe jest wykonanie nowej generacji magnesów anizotropowych zbudowanych ze szkieletu magnetycznie twardego z wbudowanymi ziarnami magnetycznie miękkimi. W przypadku takiego materiału równanie na maksymalną energię magnetyczną ma postać:

(BH)_{max} = \frac{\mu_0 \cdot M_r^2}{4} \cdot \left( 1 - \frac {\mu_0 \cdot (M_m - M_t)\cdot M_m}{2 \cdot K_t} \right)

gdzie: Mm, Mt - odpowiednio namagnesowania nasycenia fazy magnetycznie miękkiej i twardej, Kt - współczynnik anizotropii magnetycznej fazy magnetycznie twardej.

Obliczenia teoretyczne wykazują, że maksymalna wartość energii magnetycznej osiągalna przy użyciu obecnie dostępnych materiałów wynosiłaby ponad 1000 kJ/m3, niemniej jednak wykonanie takich magnesów nie jest jeszcze obecnie możliwe z uwagi na bariery technologiczne. Najwyższe znane wartości energii magnetycznej o teoretycznej wartości do 512 kJ/m3 wykazują magnesy na bazie pierwiastków ziem rzadkich Nd2Fe14B oraz Fe3B-Nd.

Żródło: pl.wikipedia.org/wiki/Energia_magnetyczna

Natężenie pola magnetycznego – to wielkość wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne, w ogólnym przypadku określana z użyciem prawa Ampera wzorem:

\oint\limits_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I

gdzie:

\mathbf{H} - natężenie pola magnetycznego,
I - prąd przepływający przez powierzchnię ograniczoną krzywą C.

Jego jednostką w układzie SI jest A/m (amper na metr).

Natężenie pola magnetycznego nie zależy od właściwości magnetycznych środowiska. W materiałach anizotropowych i bezstratnych, czyli niewykazujących pętli histerezy, wektory natężenia pola magnetycznego i indukcji magnetycznej mają ten sam zwrot i kierunek. W materiałach nieliniowych wykazujących pętlę histerezy (np. ferromagnetykach) wektor indukcji może mieć inny kierunek lub zwrot ze względu na energię anizotropii, indukowane prądy wirowe itp. Wartość kąta zawartego między wektorem natężenia pola i indukcji magnetycznej jest w pewnym sensie miarą strat mocy występujących w takim materiale.

Natężenie pola magnetycznego jest wielkością charakteryzującą pole magnetyczne niezależną od własności materiału - wartością zależną jest natomiast indukcja magnetyczna.

Związek z indukcją magnetyczną

Między indukcją magnetyczną (B) a natężeniem pola magnetycznego (H) zachodzi relacja:

 \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \

gdzie

\ \mu - przenikalność magnetyczna ośrodka, wyrażona w henrach na metr.

W ogólnym przypadku przenikalność magnetyczna jest tensorem, a w przypadku materiałów liniowych liczbą (skalarem).

Dla cewki

Dla cewki bez rdzenia, dla której długość jest dużo większa niż jej średnica natężenie pola magnetycznego w środku geometrycznym cewki wynosi:

H = \frac{N \cdot I}{l}

gdzie: H - natężenie pola [A/m], N - liczba zwojów cewki (wielkość bezwymiarowa), I - natężenie prądu elektrycznego płynącego przez cewkę [A], l - długość cewki [m] (w tym przypadku równoznaczna z długością drogi magnetycznej).

Żródło: pl.wikipedia.org/wiki/Natężenie pola magnetycznego